LM6 2.1 - Konfigurera grundinställningar Lock Manager 6 (LM6)

För att tillgodogöra dig informationen till fullo så behöver du veta vad du vill göra samt ha en viss kunskap hur dina val påverkar funktionerna. Den kunskapen kommer när man arbetar med de andra kapitlen. Vi rekommenderar att ni låter oss konfigurera systemet första gången (kostnadsfritt) men att ni sen kan gå tillbaka till dessa grundinställningar om ni vill ändra när ni känner att ni har tillräcklig kunskap.

Definitioner
Användare: den som skall ha access.
Bricka: Användarens RFID/NFC kort bricka eller mobiltelefon.
Lås: Nedan kallar vi alla enheter lås oavsett om det är ett lås eller en accessenhet.

6.2.1.1 - Börja med att skapa er databas genom att klicka "Data" och "Databas". Om ni har en importerad databas från oss alternativt en egen sen tidigare så går ni till steg 2.2

6.2.1.2 - Klicka på "NY". Ge er databas ett namn. Första gången ni skapar en databas får databasen och alias samma namn.

6.2.1.3 Om ni redan har en databas som ni fått av oss klickar ni på "Alias" och därefter grönt "+" och följ instruktionerna på supportsidan "Installera Lock Manager 6"

6.2.1.4 - Lägg in allmän information om databasen.
Klicka på "Data" och "System". En ny dialogruta öppnar sig.
Om ni vill lösenordsskydda databasen klickar ni på lösenord uppe till vänster.
Om ni skall starta med programmering direkt så skall ni först initera system ID. Läs mer om detta på sidan "Initiera System ID inför programmering".
Lägg in information om sommartid.
"Ytterligare inställningar" är för avancerade användare och skall användas i samråd med oss.

6.2.1.5 Skapa en applikation*
Klicka på fliken "Applikationer".
Applikationer bestämmer hur dina lås skall fungera
Exempel:
Applikation 1 kan vara ”fritt val”
Applikation 2 kan vara ”fast alla”
Vi kommer att behandla de olika funktionerna senare.
Ett lås kan bara befinna sig i en applikation medans användare finns i alla applikationer. Du kan senare begränsa användarna att de bara har access till vissa applicationer om ni vill. Ex.: En användare har ett personligt skåp i applikation 1 men får inte ta ett låneskåp i applikation 2.

*En applikation kan enkelt uttryckas som "hur en grupp lås skall bete sig". Ni kan ha upp till åtta applikationer i samma databas.

Beroende på vilka Låstyper ni valt att ha i applikationen så kommer olika många flikar upp med variende val.

6.2.1.6 -FlikenGrundinställningar:
Ange vilka låstyper som skall finnas i denna applikation. Exempel: skåplås LS300 och dörrlås DS400.

Ange om du i denna applikation vill att låsen skall ”pipa” när användaren nyttjar dem, om du kommer använda tidsfunktioner och om låsen skall ha logg/protokoll.
Du anger också om du i denna applikation vill arbeta med accessgrupper och hur många (1-135 eller upp till 500) Om ni har över 135 accessgrupper så kommer applikationen uppta 2 sektorer om ni som i detta fall använder Mifare Classic.
(Val: ZK, Expansionskort, Info terminal och CS300 behandlas inte i detta kapitel).

6.2.1.7 Fliken PIN (endast lås med kod eller kombination kod/RFID): Om ni har lås med Kod så anger ni här hur lång användarnas PINkod skall vara (4, 5 eller 6 siffror). samt vilka Masterkoder ni önskar. Masterkoderna skall vara en siffra mer än användarnas PINkod. Ni behöver inte ange Masterkod 1 om ni inte vill nyttja dess funktion (läs mer om skillnaden på Masterkod 1 och Masterkod 2 under respektive lås funktioner). Välj om användaren skall använda bricka (ID-nummer) eller användarkod eller bara bricka för att öppna. Om användaren skall öppna med kort i kombination med PIN anger ni här "ID-nummer" och under fliken "användarkort" markerar ni kontroll med säkerhetsPIN. PIN koderna läggs in på repektive användare under rubriken användarhantering.

6.2.1.8 Fliken Användarkort (endast lås med RFID eller kombination kod/RFID):
Ange om du kommer att arbeta med brickornas serienummer eller den av programmet skapade användar ID-numret som identifikation.
Förutsatt att ni inte skall arbeta med brickans serienummer som identifikation så får ni följande val:
Ange typ av bricka (Mifare Classic/Plus eller Desfire) och vilken sektor som informationen skall ligga på om det är Mifare Classic/Plus. Om ni skall arbeta med accessgrupper och fler än 135 accessgrupper skall två sektorer anges.
Om användaren skall öppna med kort i kombination med PIN markerar ni "kontroll med säkerhetsPIN". På fliken PIN skall ni ha valt "ID-nummer".

6.2.1.9 Mifare Desfire (Nya/olåsta kort/brickor):
 Om ni skall använda brickor/kort av typen Desfire och dessa är nya/olåsta så behöver ni bara ange ett "Application ID" och "File ID". Ni kan använda de förinställda värdena. Om det osannolika händer att någon annan har lagt information på chipet med samma Application ID så välj ett annat nummer.

6.2.1.10 Mifare Desfire (Låsta kort/brickor. Endast lås med RFID eller kombination kod/RFID):
 Om korten/brickorna är låsta av någon annan aktör så behöver denna tilldela er ett utrymme på kortet för Lock Manager applikationen. Ni skall då begära att få en Application MasterKey för att låsa upp detta utrymme. Alternativt så kan den andra aktören lämna ut PICC MasterKey vilket skall ses som en säkerhetskod för hela kortet. Den som har den kan radera filer som andra lagt upp och det är därför inte troligt att den som lagt dit en PICC MasterKey kommer att ge lämna ut denna.

6.2.1.11 Fliken TGK (endast lås med kod eller kombination kod/RFID):
Mer info kommer inom kort

Fliken LS-inställning (skåplås)
Fritt (val): Låset accepterar alla brickor men endast densamma kan låsa upp.
Fast en:Användare kopplade till respektive lås. Endast användaren som låst kan låsa upp.
Fast alla: Användare kopplade till respektive lås. Alla användare med behörighet kan låsa/låsa upp oberoende av varandra.

6.2.1.12 Nyttjandetid innebär att ni kan ange vad som händer vid en tidspunkt eller efter tid (slut vid).
Varaktighet: Vad skall hända efter att låset varit låst i xx tid.
Tidpunkt: Vad skall hända vid klockslag xx.
Datum: Avancerat, tala med oss.
Vid slut:
Blockera: Låset kan inte öppnas annat än med Master. Brickan blir inte straffad.
Öppna: Låset öppnas automatiskt. Brickan blir inte straffad.
Straffa: Den som låst och överskridit tiden kan öppna låset men inte använda sin bricka mer under följande 24 timmar i denna applikation om inte administratören uppdaterar/omprogrammerar brickan.

LSW inställningar(Om ni har lås av typen LSW)
Tyst Larm = Ingen akustisk signal vid larm.
Larm utan LED = Ingen visuell indikering vid larm.
Utan dörrsensor = Sensorn som känner om dörren har gått igen inaktiveras.
LED - Lås status = Ger grön respektive röd LED för ledigt respektive upptaget.

6.2.1.13 Fliken DS-inställningar (Endast dörrlås)

Här anger ni om ni vill nyttja kontorsfunktioner. Kontorsfunktioner innebär att man kan "ställa upp låset" eller blockera det med brickor/kort.
Generella tidsbegränsningar sätts individuellt i låsen och för användare efter att funktionen "Tidzon" aktiverats.

6.2.1.14 Fliken Tidzoner
Här anger ni upp till åtta olika tidzoner som ni senare kan ställa in på respektive lås och användare. Exempel 08.00-17.00 alla dagar.

6.2.1.15 Fliken protokoll:
Ange om ni vill att låsen loggar och hur många enligt principen FIFO. Ange även om ni önskar dessa loggar med tidsstämpel eller inte. Standard är markerat. Om ni avmarkerar tidsstämpel kommer loggen att visa 2009-01-01 00:00:00 för allt.
OBS låsen innehåller upp till 500 loggar men Systemkortet Servicekey kan endast överföra 450 händelser. Med kommunikator kan ni hämta 500 händelser.